टोल फ्री नंबर - 1800-22-1978

 

mpbcdc

सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग

mpbcdc

प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई
दूरध्वनी क्र. 022-22023791

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., बॅरॅक नं.18, सचिवालय जिमखान्याच्या मागे, बॅकबे रेक्लमेशन, प्रा.का.मुंबई-400 021

जिल्हा कार्यालय,मुंबई शहर/उपनगर
दूरध्वनी क्र. 022-26592640,26592640

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., गृहनिर्माण भवन, तळमजला, रुम नं.35, कलानगर, बांद्रा(पूर्व), मुंबई 400 051

जिल्हा कार्यालय, ठाणे
दूरध्वनी क्र. 022-25408478

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., जिल्हाधिकारी कार्यालय, 5 वा मजला, कोर्ट नाका, ठाणे(प)

जिल्हा कार्यालय,पालघर
दूरध्वनी क्र. 02525-257997

 • पत्ता: बी विंग 207, दुसरा मजला, आफ्रीन अपार्टमेंट, विक्रीकर कार्यालयाच्या बाजूला, नवली, जि.पालघर(पू)

जिल्हा कार्यालय,रायगड
दूरध्वनी क्र. 02141-642458

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय मुलींच्या वसतीगृहाजवळ, गोंधळपाडा, ता.अलिबाग, जि.रायगड

जिल्हा कार्यालय,पालघर
दूरध्वनी क्र. 02525-257997

 • पत्ता :महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., बी विंग 207, दुसरा मजला, आफ्रीन अपार्टमेंट, विक्रीकर कार्यालयाच्या बाजूला, नवली, जि.पालघर(पू)

जिल्हा कार्यालय, सिंधुदुर्ग
दूरध्वनी क्र. 02362-228063

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ए बिल्डींग, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरस, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग- 416 510

जिल्हा कार्यालय, पालघर
दूरध्वनी क्र. 02352-228045

 • पत्ता :महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, तळमजला, कुवारबाव, जि.रत्नागिरी-415 612
 • फॅक्स. :02352-230957

प्रादेशिक कार्यालय, पुणे
दूरध्वनी क्र.020-26126929

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे- 411 001

जिल्हा कार्यालय, पुणे
दूरध्वनी क्र. 020-26121295

 • पत्ता :महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 424, मंगळवार पेठ,पुणे, जि.पुणे-411 011

जिल्हा कार्यालय, सातारा
दूरध्वनी क्र. 02162-239039,239916

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 65,पालकर बिल्डींग, पहिला माळा,मल्हार पेठ,जि.सातारा- 415 001

जिल्हा कार्यालय, सांगली
दूरध्वनी क्र. 0233-2325659

 • पत्ता: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जुना बुधगांव रोड, रेल्वे क्रॉसिंग जवळ, संभाजी नगर, जि.सांगली-416 516

जिल्हा कार्यालय, सोलापूर
दूरध्वनी क्र. 0217-2317012

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, दुसरा मजला, सात रस्ता, गव्हमेंट रेस्ट हाऊस जवळ, जि.सोजापूर- 413 003

जिल्हा कार्यालय, कोल्हापूर
दूरध्वनी क्र.0231-2663853,2539099

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, राजेश मोटर्स समोर, विचारे चाळ, 3रा मजला, जि.कोल्हापूर-416 006

प्रादेशिक कार्यालय,नाशिक
दूरध्वनी क्र. 0253-2412168

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, प्रा.का.नाशिक-15

जिल्हा कार्यालय,नाशिक
दूरध्वनी क्र. 0253-2236410

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नासर्डी पुलावजळ,पुणे नाशिक रोड, नाशिक- 422 006

जिल्हा कार्यालय,धुळे
दूरध्वनी क्र.02562-276143,286898

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 37-ए,साक्री रोड,सहवास निवास,यशवंत नगर, जि.धुळे-414 001

जिल्हा कार्यालय,जळगांव
दूरध्वनी क्र. 0257-2262951,2236410

 • पत्ता:हात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, महाबळ, हातनूर कॉलनी,मायादेवी स्टॉपसमोर, जि.जळगांव-425 001

जिल्हा कार्यालय,अहमदनगर
दूरध्वनी क्र.0241-2323814

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 123-बी,हालिमा मेन्शन ,सर्जेपुरा,मनीषा मोटर्स समोर, कोठला रोड, जि.अहमदनगर-414 003

जिल्हा कार्यालय,नंदुरबार
दूरध्वनी क्र. 02564-210066,2262951,2236410

 • ,पत्ता :महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकर तलाव रोड, नवीन जिल्हा परिषद समोर, जि.नंदुरबार-425 412

प्रादेशिक कार्यालय,औरंगाबाद
दूरध्वनी क्र. 0240-2331833

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., प्लॉट क्र.04,एन.एस.04, सिडको एन.04,तिसरा मजला पुंडलिक नगर पाण्याच्या टाकी जवळ, युनियन बँकेसमोर, जि,औरंगाबाद- 431 001

जिल्हा कार्यालय,औरंगाबाद
दूरध्वनी क्र. 0240-2486071

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., सेक्टर क्र.41, प्लॉट क्र.24,टाऊन सेंटर, सिडको राज पेट्रोल पंप मागे, जालना रोड, जि.औरंगाबाद- 431 001

जिल्हा कार्यालय,परभणी
दूरध्वनी क्र.02452-220783,0240-23318338

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, जि.परभणी-431 401

जिल्हा कार्यालय,जळगांव
दूरध्वनी क्र. 0257-2262951,0253-2236410

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, महाबळ, हातनूर कॉलनी,मायादेवी स्टॉपसमोर, जि.जळगांव-425 001

जिल्हा कार्यालय,उस्मानाबाद
दूरध्वनी क्र. 02472-223487

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, प्रशासकीय इमारत, तळमजला, हज.उस्मानाबाद-431 501

जिल्हा कार्यालय,नांदेड
दूरध्वनी क्र. 02462-265848

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शास्त्री नगर, गोरे बिल्डींग,टिळकनगर, जि.नांदेड-431 602

जिल्हा कार्यालय,जालना
दूरध्वनी क्र. 242-222614

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर, जि.जालना-431 203

जिल्हा कार्यालय,नंदुरबार
दूरध्वनी क्र. 02564-210066,0257-2262951,0253-2236410

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकर तलाव रोड, नवीन जिल्हा परिषद समोर, जि.नंदुरबार-425 412

जिल्हा कार्यालय,लातूर
दूरध्वनी क्र. 02382-245132

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, प्रशासकीय इमारत,तळमतला, उत्तर बाजू, जि.लातूर-413 521

जिल्हा कार्यालय,हिंगोली
दूरध्वनी क्र. 02456-223944410

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., रामकृष्ण लॉज जवळ,नाईक नगर, जि.हिंगोली

प्रादेशिक कार्यालय,अमरावती
दूरध्वनी क्र. 0721-2662912

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड,प्रा.का.अमरावती-444 602

जिल्हा कार्यालय,अमरावती
दूरध्वनी क्र. 0721-2666993

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, जि.अमरावती-444 602

जिल्हा कार्यालय,बुलढाणा
दूरध्वनी क्र. 07262-242280

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, त्रिशरण चौक, चिखली रोड, जि.बुलढाणा-443 001

जिल्हा कार्यालय,यवतमाळ
दूरध्वनी क्र. 07232-243394

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, दक्षता भवनाच्या मागे, पोलीस वसाहती जवळ, जि.यवतमाळ-445 001

जिल्हा कार्यालय,अकोला
दूरध्वनी क्र. 0724-2426621

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., द्वारा-डी.के.साठे, भागवत प्लॉट, मोहन भाजी भंडार चौक, तापडीया नगर, जि.अकोला-444 001

जिल्हा कार्यालय,वाशिम
दूरध्वनी क्र. 07252-231267

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नालंदा नगर,चिखली रोड,जि.वाशिम

प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर
दूरध्वनी क्र. 0712-2550210

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 3रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, प्रा.का.नागपूर

जिल्हा कार्यालय, नागपूर
दूरध्वनी क्र. 0712-2523125

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 2 रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, प्रा.का.नागपूर

जिल्हा कार्यालय, वर्धा
दूरध्वनी क्र. 07152-243658, 242117

 • पत्ता: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सेवाग्राम रोड, जि.वर्धा-442 001

जिल्हा कार्यालय, भंडारा
दूरध्वनी क्र. 07184-252709

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, परिषद चौक, सिव्हील लाईन, भंडारा-441 904

जिल्हा कार्यालय, अहमदनगर
दूरध्वनी क्र. 0241-2323814

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 123-बी,हालिमा मेन्शन ,सर्जेपुरा,मनीषा मोटर्स समोर, कोठला रोड, जि.अहमदनगर-414 003

जिल्हा कार्यालय, गडचिरोली
दूरध्वनी क्र. 07132-222010

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, आरटीओच्या मागे, चंद्रपूर रोड, पाण्याच्या टाकीजवळ, जि.गडचिरोली-442 605

जिल्हा कार्यालय, गोंदिया
दूरध्वनी क्र. 07182-232947

 • पत्ता:महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, आमगांव रोड, जि.गोंदिया