टोल फ्री नंबर - 1800-22-1978

 

mpbcdc

सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग

mpbcdc

महामंडळाचे महत्वाचे व्यक्ती

अधिक माहिती साठी आमच्या शाखेत संपर्क साधा.


अ.क्र नांव पद
1 मा.ना.श्री. राजकुमार बडोले मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय तथा अध्यक्ष, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई.
2 श्री. श्याम कपुर, आय.ए.एस अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली.
3 श्री. के. नारायण, आय.एफ.एस व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली.
4 श्री. के. नारायण, आय.एफ.एस (प्रभारी) व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली.
5 श्री.मिलींद शंभरकर,भा.प्र.से. आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे.
6 श्री. ज्ञा. ल. सुळ, सहसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.
7 श्री. के. बी. फंड. (आय. ए. एस) व्यवस्थापकीय संचालक,महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., मुंबई.
image


BOD Structure

image